• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna O Nas SZKOLENIA Statut Porady Firmy wspierające Deklaracja członkowska Raporty Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy Poradnik inwestora Dokumentacja prac Wieści z Izby Kontakt Partner medialny
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Jesteśmy zrzeszeni:

Co preferujesz na swojej podłodze?

Wyniki

Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy

Rozdział IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia poza wyjątkami przewidzianymi
w niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1 ( jedna druga ) członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.
2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia a mianowicie Zarządu, Komisji Rewizyjnej Sadu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1 ( jedna druga ) liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzanie dokooptowanych do władz osób winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

WALNE ZEBRANIE

§24

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku - najpóźniej do końca I półrocza. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w razie potrzeby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ( jedna piąta ) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania a więc członków zwyczajnych i honorowych. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami dla których zostały zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad głosować można wyłącznie w przypadku 100 % obecności członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Zebraniu
2.Zarząd ma obowiązek powiadomić listownie o terminie oraz miejscu obrad Walnego zebrania Członków, wszystkich członków, na co najmniej 30 dni przed terminem obrad, a w wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
w inny skuteczny sposób w terminie umożliwiającym członkom dojazd na obrady.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
2. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalenie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości dla potrzeb Stowarzyszenia.
6. Ustalania najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może podejmować Zarząd Stowarzyszenia bez wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania Członków.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku obrachunkowym, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
8. Ustalanie programu działania Stowarzyszenia.
9. Zmiana Statutu Regionalnego Stowarzyszenia i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar, skreśleń oraz wykluczeń.
11. Rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących rozwiązania oddziałów terenowych.
12. Nadawanie godności członka honorowego.
13. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia.
15. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji.
16. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§26

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd składa się od pięciu członków. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona, zwykłą większością głosów, Prezesa Zarządu, co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§27

W skład Zarządu wchodzą co najmniej trzy osoby które zajmują się wyłącznie działalnością usługową w branży parkieciarskiej.

§28

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków.
4. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7. Wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych.
8. Wystąpienie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o pozbawienie członkostwa honorowego.
9. Powoływanie komisji opiniotwórczych, konieczny dla prawidłowego działania Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar, skreśleń i wykluczeń.
11. Podejmowanie uchwał kto i w jakim zakresie może posługiwać się symboliką Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu przez powołaną do tego celu komisję, lub na wniosek tejże komisji.
12. Uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie uchwały o wprowadzeniu odznaki Stowarzyszenia.

§29

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu Stowarzyszenia, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia zwołuje Prezes, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.

§30

1. W sprawach oświadczeń woli oraz decyzji w sprawach finansowych wymagane są łączne podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw osobom nie będącymi członkami zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§31

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Występowania do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia, wbrew postanowieniom niniejszego Statutu, w terminie dwóch miesięcy Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków - obowiązek zwoływania tegoż Zebrania Członków ciąży na Komisji Rewizyjnej w ciągu następnych
30 ( trzydziestu ) dni.
5. Przeprowadzania innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków, wnioskowanych przez Zarząd Stowarzyszenia, lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§33

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych, zwykłą większością głosów, przez Walne Zebranie Członków.Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego Sądu.

§34

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia postanowień Statutu przez członków Stowarzyszenia
oraz spraw spornych pomiędzy członkami.

§35

Zasady działania Sądu Koleżeńskiego i system kar określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. W przypadku wykluczenia członka termin odwołania do Walnego Zebrania Członków od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wynosi 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy


GIEŁDA OGŁOSZEŃ PARKIECIARSKICH
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Statut Porady Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy
Copyright by Ogolnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.