• IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
Strona główna O Nas SZKOLENIA Statut Porady Firmy wspierające Deklaracja członkowska Raporty Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy Poradnik inwestora Dokumentacja prac Wieści z Izby Kontakt Partner medialny
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Jesteśmy zrzeszeni:

Co preferujesz na swojej podłodze?

Wyniki

OSP przejęło nadzór nad nauczaniem młodocianych w zawodzie parkieciarz, kwiecień 2006

OSP przejęło nadzór nad nauczaniem młodocianych w zawodzie parkieciarz, kwiecień 2006

Dnia 11 kwietnia 2006 roku zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy podpisał porozumienie z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia o przejęciu sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w zawodzie PARKIECIARZ. NAUKA ZAWODU< - jest to przygotowanie młodocianego na wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika przez naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach oraz dokształcanie teoretyczne. PRZYUCZENIE DO ZAWODU OKREŚLONEJ PRACYjest to przygotowanie młodocianego do pracy na przyuczonego robotnika przez naukę zawodu organizowaną u pracodawcy. Nauka może dotyczyć wybranych prac np. lakierowania, szlifowania lub układania parkietu. MŁODOCIANY Jest to osoba, która ma ukończone 16 lat, ale nie przekroczone 18. Nie wolno zatrudniać osób, które nie ukończyły 16 lat. Wyjątek określają przepisy z dnia 5 grudnia 2002 (Ministra Pracy i Polityki Socjalnej) dotyczące wyjątkowych przypadków, w których można zatrudniać młodocianych, którzy nie ukończyli 16 roku życia i nie ukończyli gimnazjum (DZ.U nr 214, poz. 1808) oraz takich, którzy nie ukończyli 16 roku życia a ukończyli gimnazjum. Zatrudnianie młodocianego przed 16 rokiem życia, jest wykroczeniem przewidzianym w art. 281 pkt 5 k.p. Powodem zatrudnienia młodocianego jest pomoc w uzyskaniu zdobycia kwalifikacji zawodowych przez przygotowanie zawodowe poprzez przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Młodociani, którzy ukończyli 16 rok życia mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na wykonywanie prac lekkich, nie powodujących zagrożenia dla ich życia, uszczerbku na zdrowiu i rozwoju psychofizycznego. Pracodawca określa wykaz takich prac, a następnie lekarz medycyny pracy je zatwierdza. Następny krokiem jest właściwy Inspektorat Pracy dla miejsca zamieszkania, który zapoznaje się z przedstawionym wykazem i jeżeli nie ma do niego żadnych zastrzeżeń, odsyła go do pracodawcy. Zatwierdzony wykaz zostaje ujęty przez pracodawcę w regulaminie pracy. Od pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 20 osób, wystarczy dokument zatwierdzony przez lekarza. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ PRACODAWCA ABY ZATRUDNIĆ MŁODOCIANEGO Pracodawca – rzemieślnik musi posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia uczniów:

 1. Powinien posiadać przynajmniej tytuł Mistrza w zawodzie, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczał. Ukończony kurs pedagogiczny (70 godziny zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej) lub ukończony kurs pedagogiczny przed 6 stycznia 1993r uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2003 r. Nr 192).>
 2. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie posiadający tytułu Mistrza, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończyć kurs pedagogiczny. Posiadać świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać. (Dz.U. z 2003 r. Nr 192).

Kolejny krok

Jeżeli posiadamy odpowiednie kwalifikacje następnym krokiem, który powinniśmy pokonać jest Zrzeszenie się w Izbie Rzemieślniczej (CECHU), odnośnie do miejsca zamieszkania – ucznia. W naszym przypadku osoba zrzeszona w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Parkieciarzy jest jednocześnie członkiem Izby Rzemieślniczej, jeżeli opłaca sumienie składki członkowskie. Aktualnie OSP kończy finalizowanie procedur prawnych związanych z przejęciem uprawnień i prowadzeniem dokumentacji obejmującej edukację młodzieży parkieciarskiej.

Jeżeli pracodawco jesteś już zdecydowany na zatrudnienie w charakterze przyuczenia do zawodu przyjdź do Izby bądź OSP z młodocianym, aby podpisać odpowiednią umowę o pracę. Podpisaną umowę zanieś do Urzędu Gminy (odpowiedniego dla miejsca zamieszkania młodocianego), w celu uzyskania dofinansowania. Po zakończeniu przyuczenia do zawodu zakończonego egzaminem czeladniczym, pracodawca może złożyć wniosek do Izby o sfinansowanie kosztów związanych z kształceniem młodocianego. UMOWA O PRACĘ< Umowa o pracę musi zawierać: rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do pracy), czas trwania i miejsce odbywania przyuczenia zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego i wysokość wynagrodzenia za określoną pracę. W umowie można określić inne elementy np. pracodawca ma w planach wykształcić sobie dobrego pracownika, który w okresie nauki zdobył by odpowiednią wiedzę, kwalifikację, które po skończeniu przyuczenia spożytkował by właśnie u niego. Strony w zawartej umowie mogą postanowić, że po zakończeniu przyuczenia zawodowego – pracownik pozostaje u tego samego pracodawcy w charakterze pracownika etatowego. Nie są dopuszczalne klauzule umowne np. młodociany zostanie zatrudniony na przyuczenie zawodowe pod warunkiem, że po zakończeniu nauki będzie musiał przepracować określony czas u danego pracodawcy ponieważ poniesie z tego tytułu koszty związane z przygotowaniem zawodowym. Umowa dot. Nauki zawodu zawarta z młodocianym powinna zawierać odpowiednie ustalenia dotyczące dokształcania teoretycznego. Pracodawca może kierować młodocianego:

 • na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • albo organizować szkolenie we własnym zakresie
Kolejnym niezbędnym elementem umowy jest wysokość wynagrodzenia. „Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. „ – (www.gazetakadrowego.infor.pl/poradnik/)Stosunek procentowy w pierwszym roku nauki wynosi – 4 proc., w drugim roku – 5 proc., a w trzecim roku nauki – 6 proc. Młodociany, który odbywa przyuczenie do wykonywanej pracy, przysługuje mu nie mniej niż 4 proc. Przeciętnego wynagrodzenia.REFUNDACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM MŁODOCIANEGO

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika(ów) na podstawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, może wystąpić z wnioskiem o refundację:

 • wypłaconych im wynagrodzeń
 • oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
jeżeli spełnia odpowiednie warunki:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów (art.5 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu),
 • posiada odpowiednie kwalifikacje (przygotowanie zawodowe w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych),
 • w okresie roku przed złożeniem wniosku nie został skazany za naruszenie przepisów ustawy.
Wniosek o refundację składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców (w naszym przypadku OSP).

Do wniosku o refundację dołącza się:

1. Oświadczenie o: (Cytuje zgodnie z ustawą Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r (Dz.U. Nr 100 poz.931)
 • „iczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem wszystkich młodocianych i rok ich nauki,
 • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
 • liczbie młodocianych, którzy ukończyli w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku przygotowanie zawodowe i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal je kontynuują;”
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do szkolenia młodocianych, 3. Oświadczenie, że nie korzystało się z żadnych refundacji składek na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzeń z innego powiatowego urzędu pracy lub Ochotniczego Hufca Pracy, 4. Oświadczenie, że nie naruszone zostały przepisy ustawy (o niekaralności), 5. Oświadczenie, że są spełnione odpowiednie warunki dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w celu uzyskania refundacji, 6. Zobowiązanie dalszego zatrudnienia młodocianego (umowa o pracę) po zakończeniu przyuczenia zawodowego. 7. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy do dnia 30 września.Czas pracy Młodociany w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzinnego czasu pracy na dobę. Młodociany w wieku powyżej 16 lat nie może przekroczyć 8 godzinnego czasu pracy na dobę. Młodocianemu przysługuje 30 minutowa przerwa, wliczona do czasu pracy jeżeli czas jego pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę. Młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i nocnych. Urlop Młodocianemu po przepracowaniu 12 miesięcy należy się 38 dni urlopu. Po sześciu miesiącach pierwszej pracy, ma prawo do 12 dni roboczych a po upływie pierwszego roku pracy ma prawo do 26 dni urlopu. Urlop ulega zmniejszeniu, jeżeli młodociany ukończy 18 rok życia. Jeżeli młodociany uczęszcza do szkoły pracodawca powinien udzielić mu urlopu w okresie ferii szkolnych. Jest to obowiązek pracodawcy, zmierzający do umożliwienia wypoczynku osobie, która jednocześnie uczy się i pracuje. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu pracodawca powinien udzielić go zaliczkowo w okresie ferii szkolnych. W przypadku ucznia szkoły dla pracujących, pracodawca jest zobowiązany na wniosek młodocianego, udzielić mu urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych w wymiarze nie przekraczającym dwóch miesięcy, łącznie z urlopem wypoczynkowym (art.205 par.4 k.p). Młodocianemu okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy. Młodociany ma prawo do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ewentualnie ekwiwalentu pieniężnego za urlop, którego nie wykorzystał Wypowiedzenie warunków umowy o pracę Kodeks Pracy w przypadku młodocianych ma bardzo rygorystyczne przepisy. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę w celu przyuczenia zawodowego dopuszczalne jest tylko wtedy:
 • likwidacja lub ogłoszenie upadłości zakładu pracy,
 • gdy, młodociany nie przykłada się do wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy o pracę lub dokształcania się, pomimo, że pracodawca zastosował wobec niego odpowiednie środki wychowawcze,
 • gdy, pracodawca stwierdzi o nieprzydatności ucznia do pracy, w zakresie której odbywa się przyuczenie do zawodu.


REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy


GIEŁDA OGŁOSZEŃ PARKIECIARSKICH
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Statut Porady Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy
Copyright by Ogolnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.